Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO Remarketing B.V. statutair gevestigd te Eindhoven.

A ALGEMEEN DEEL

Versie 22-4-2024

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen afkomstig van GO Remarketing Solutions B.V., alsmede op alle overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen GO Remarketing Solutions B.V. en Afnemers, voor zover daarvan niet bij schriftelijke Overeenkomst is afgeweken, ook indien die rechtshandeling(en) niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst.

1.2. Bij eventuele strijdigheid tussen de inhoud van offertes, aanbiedingen of schriftelijke overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleg voeren ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij worden voor zover mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst waarvan zij deel uitmaken wordt verstaan onder:

  • GO Remarketing: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO Remarketing Solutions B.V. statutair gevestigd te Eindhoven;
  • Afnemer: de natuurlijke persoon/rechtspersoon of andere entiteit met wie GO Remarketing de Overeenkomst heeft gesloten;
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, laatste versie;
  • Gegevens: (technische) voertuig– en/of NAW-gegevens;
  • NAW gegevens: naam, adres en woonplaatsgegevens;
  • Overeenkomst: de door Afnemer en GO Remarketing gesloten Overeenkomst tot het gebruik van het GO Remarketing Platform en /of het verlenen van diensten door GO Remarketing, inclusief deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst genoemde bijlagen;
  • RDW: Rijksdienst voor het Wegverkeer, Centrum voor voertuigtechniek en informatie;
  • GO Remarketing Platform: het automatiseringsprogramma van GO Remarketing Solutions waarmee de Afnemer toegang krijgt tot onder andere Used Car Controller, MarketView, Car Service Plan en losstaande data diensten, zijnde een zogenaamde web-based applicatie, waarmee via het internet toegang kan worden verkregen tot databestanden van kentekens van voertuigen ten behoeve van onder meer registraties, vrijwaringen, keuringen, taxaties en tot databestanden voor advertentiedoeleinden van voertuigen op daarvoor beschikbaar gestelde websites van derden alsmede tot het beheer van informatie van Afnemer over diens voorraad voertuigen op diens eigen website en waarmee afzonderlijke transacties met Afnemer worden uitgevoerd in het kader van de met Go Remarketing gesloten Overeenkomst.
  • WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens;

Artikel 3 Offertes

3.1. . Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen gedaan door GO Remarketing zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

3.2. Het uitbrengen van een, eventueel met “offerte” aangeduide, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht GO Remarketing niet tot het sluiten van enige overeenkomst.

3.3. Offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen van GO Remarketing hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en vervallen indien zij niet binnen deze termijn zijn aanvaard.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1. Na het verstrekken van een opdracht aan GO Remarketing is er eerst sprake van een rechtsgeldige overeenkomst tussen GO Remarketing en Afnemer vanaf het moment dat door partijen een schriftelijke overeenkomst is getekend, ofwel de opdracht door GO Remarketing schriftelijk of op elektronische wijze is bevestigd, er een elektronische overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel wanneer GO Remarketing met de uitvoer van de opdracht is begonnen.

4.2. Een elektronische overeenkomst komt tot stand nadat door Afnemer op de website van GO Remarketing door het invullen en elektronisch verzenden van een daartoe bestemd aanmeldformulier, te kennen is gegeven van een bepaalde dienst(en) van GO Remarketing gebruik te willen maken en akkoord te zijn met de daarvoor geldende algemene en bijzondere voorwaarden tegen de op dat moment geldende tarieven als vermeld op de website, en deze opdracht door GO Remarketing schriftelijk of op elektronische wijze is bevestigd.

4.3. Eventueel gemaakte (nadere) afspraken en/of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden GO Remarketing slechts indien en voor zover deze door GO Remarketing schriftelijk zijn bevestigd.

4.4. Al hetgeen door GO Remarketing in overleg met de Afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden/diensten wordt geleverd/verricht, wordt als meerwerk beschouwd.

4.5. Het is Afnemer verboden zonder voorafgaande toestemming van GO Remarketing enig recht uit de overeenkomst aan derden over te dragen, in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of te bezwaren, op welke wijze ook. Onder derden worden tevens verstaan dochteren/of groepsmaatschappijen van Afnemer als bedoeld in art. 2:24a en 2:24b BW.

Artikel 5 Tarieven

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschieden alle tariefopgaven van GO Remarketing onder voorbehoud van prijswijziging.

5.2. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven van GO Remarketing gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de kostprijs bepalende factoren, waaronder die van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en assurantiepremies. Alle tarieven zijn exclusief BTW, heffingen en rechten welke van overheidswege worden opgelegd.

5.3. In het geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren als bedoeld in art. 5.2 is GO Remarketing gerechtigd om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig te verhogen, met dien te verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen door GO Remarketing bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. GO Remarketing zal Afnemer van de ingangsdatum van een tariefsverhoging op de hoogte stellen.

5.4. Onverminderd het in art. 5 lid 3 bepaalde is GO Remarketing gerechtigd de tarieven overeengekomen in een Overeenkomst voor bepaalde tijd gedurende meerdere jaren of in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, jaarlijks te verhogen met maximaal de jaarlijkse indexering volgens het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) (2000=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.5. Van een tariefsverhoging zal GO Remarketing Afnemer ten minste 14 dagen voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet met een tariefsverhoging als bedoeld in art. 5 lid 3 kan verenigen, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met ingang van de tariefsverhoging te beëindigen door middel van een aan GO Remarketing te richten aangetekende brief. Indien de overeenkomst door Afnemer niet binnen 14 dagen na een tariefsverhoging is beëindigd, wordt Afnemer geacht de tariefsverhoging te hebben geaccepteerd.

5.6. GO Remarketing is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen respectievelijk gehouden dit tarief te verlagen indien een door GO Remarketing en Afnemer overeengekomen wijziging in hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen daartoe aanleiding geeft.

5.7. Door GO Remarketing verricht meerwerk als bedoeld in art. 4.4 van deze Algemene Voorwaarden zal aan Afnemer in rekening worden gebracht, afzonderlijk van het tarief die GO Remarketing en Afnemer voor de opdracht zijn overeengekomen. De kosten van meerwerk worden afzonderlijk berekend.

Artikel 6 Betaling

6.1. Voor de dienstverlening door GO Remarketing is Afnemer maandelijks abonnementskosten en/of transactiekosten verschuldigd. Door GO Remarketing zal periodiek, zoveel mogelijk maandelijks, aan Afnemer worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Tenzij door Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk om schriftelijke facturering is verzocht, waarvoor separate kosten in rekening worden gebracht, is GO Remarketing gerechtigd haar facturen aan Afnemer op elektronische wijze aan te bieden via internet door verzending van de factuur naar het door Afnemer opgegeven e-mail adres.

6.2. Betaling dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden, op een door GO Remarketing aangegeven bank- of girorekening. De op het bank- of girorekeningafschrift van GO Remarketing aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betaaldag aangemerkt.

6.3. GO Remarketing is te allen tijde gerechtigd in afwijking van het in art. 6 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

6.4. Indien automatische incasso is overeengekomen en incasso van het aan GO Remarketing verschuldigde niet binnen de betalingstermijn als genoemd in lid 2 mogelijk blijkt, dan wel indien Afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alle vorderingen van GO Remarketing op Afnemer worden in dat geval terstond opeisbaar.

6.5. In geval van niet tijdige en/of niet volledige betaling door Afnemer aan GO Remarking, zal GO Remarketing in overleg treden met de Afnemer en de Afnemer manen binnen een redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen alvorens sprake is van ingebrekestelling door verzuim. Gedurende deze termijn heeft GO Remarketing het recht de toegang tot het GO Remarketing Platform door Afnemer tijdelijk te schorsen.

6.6. Indien door Afnemer niet binnen de daarvoor geldende termijn is betaald, is de Afnemer, onverminderd andere aan GO Remarketing toekomende rechten, vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is de wettelijke handelsrente over het niet tijdig betaalde bedrag aan GO Remarketing verschuldigd.

6.7. Bij niet of niet tijdige betaling of niet nakoming van andere op Afnemer rustende verplichtingen, is Afnemer, buiten de openstaande facturen en de wettelijke rente, vergoeding verschuldigd van alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die GO Remarketing als gevolg van de niet–betaling of niet– nakoming heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal van het aan Afnemer gefactureerde bedrag met een minimum van € 250,-.

6.8. Betalingen aan GO Remarketing strekken in de eerste plaats tot voldoening van reeds vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst onbetaald gebleven factuur.

6.9. Aan Afnemer komt in geen geval enig recht op verrekening toe van zijn betalingsverplichting aan GO Remarketing met enige vordering van Afnemer op GO Remarketing.

Artikel 7 Levertijden

7.1. Door GO Remarketing opgegeven levertijden hebben uitsluitend indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. GO Remarketing is, ook indien een fatale termijn is overeengekomen, eerst in verzuim nadat Afnemer GO Remarketing schriftelijk in gebreke heeft gesteld en GO Remarketing een redelijke termijn tot nakoming heeft geboden.

7.2. De gebondenheid van GO Remarketing aan een overeengekomen fatale termijn vervalt indien en zodra Afnemer en GO Remarketing nadien een wijziging van de opdracht zijn overeengekomen alsmede wanneer Afnemer de wens tot wijzigingen aan GO Remarketing heeft kenbaar gemaakt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor zijn opgeschort en/of vertraagd.

7.3. De Afnemer is bij uitvoering van de overeenkomst door GO Remarketing gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige levering van zaken en/of diensten en/of uitvoering van overeengekomen werkzaamheden door GO Remarketing mogelijk te maken.

7.4. Indien Afnemer de in het voorgaande lid genoemde verplichting niet nakomt, vervalt voor GO Remarketing de verplichting om binnen de overeengekomen leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten.

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst

8.1. GO Remarketing zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, één en ander conform de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende stand der techniek.

8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is GO Remarketing gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.

8.3. Indien GO Remarketing op verzoek van Afnemer de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door Afnemer aangeleverde of ter beschikking gestelde informatie, gegevens, gegevensdragers, middelen voor datatransport of andere hulpmiddelen, gebeurt zulks geheel voor risico van Afnemer. Afnemer dient in dergelijke gevallen zelf voor een kopie van de verstrekte gegevens en/of informatie zorg te dragen.

8.4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het kunnen beschikken over en het functioneren van de noodzakelijke hard- en software, waaronder tevens begrepen de noodzakelijke randapparatuur en (telecommunicatie-)verbindingen alsook voor (het behoud van) de abonnementen op de website portals ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening.

8.5. Afnemer draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de met gebruik van het GO Remarketing Platform danwel rechtstreeks van GO Remarketing verkregen gegevens, bestanden en andere producten en/of diensten.

8.6. GO Remarketing is gerechtigd, maar niet verplicht het GO Remarketing Platform van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren, fouten te herstellen en/of aan te passen aan veranderde hard- en/of software die wordt gebruikt voor de dienstverlening door GO Remarketing. Voorzover daarmee het GO Remarketing Platform tijdelijk voor Afnemer niet beschikbaar is, wordt het gebruiksrecht van Afnemer tijdelijk opgeschort zonder dat GO Remarketing aansprakelijk is voor kosten en/of enige schade van Afnemer. Onder fouten wordt verstaan het reproduceerbaar op substantiële wijze niet voldoen aan functionele of technische specificaties van het GO Remarketing Platform, zoals met Afnemer overeengekomen.

Artikel 9 Reclames

9.1. Reclames betreffende gebreken aan de door GO Remarketing geleverde diensten, werkzaamheden en/of zaken dienen door Afnemer binnen 14 dagen na het moment van levering schriftelijk aan GO Remarketing te worden meegedeeld. Na het verstrijken van de in deze bepaling genoemde termijn vervalt het recht van reclame.

9.2. Reclame schort de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

9.3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij door GO Remarketing geleverd zijn. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat aan het door GO Remarketing geleverde veranderingen zijn aangebracht, behoudens in het geval dat dit met schriftelijke toestemming van GO Remarketing is gebeurd.

9.4. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft GO Remarketing de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het verbeteren of de vervanging van het geleverde, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst indien zij daartoe gehinderd worden door overmacht.

10.2. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt mede verstaan: iedere tekortkoming die niet te wijten is aan schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen behoort te worden toegerekend, alsmede andere situaties waarop de desbetreffende partij feitelijk geen beslissende controle kan uitoefenen.
Onder overmacht wordt voor GO Remarketing mede verstaan het tekortschieten door (een van) haar leverancier(s) of andere door haar ingeschakelde derden, waardoor GO Remarketing verplichtingen jegens Afnemer niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder begrepen het niet, al dan niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van telecommunicatiefaciliteiten of het niet of niet tijdig toegankelijk zijn van het GO Remarketing Platform of enige andere programmatuur, website, databestand, nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst met Afnemer, ook in het geval sprake is van misbruik van controle- en beveiligingsprocedures.

10.3. . Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, is de andere partij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur dat de belemmering voortduurt. Partijen zullen in dat geval in overleg een termijn afspreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien uitvoering van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat enige partij gehouden is tot vergoeding betaling van enige schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. GO Remarketing is, behoudens opzet en/of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

11.2. Indien en voor zover op GO Remarketing enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte (gevolg) schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte (gevolg)schade wordt onder meer begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke.

11.3. Indien GO Remarketing in gevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt tot maximaal de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan GO Remarketing betaalde vergoedingen exclusief BTW.

11.4. Schadeclaims dienen binnen 60 dagen na het ontstaan hiervan, of na het moment dat de Afnemer de schade heeft ontdekt dan wel deze in redelijkheid had kunnen ontdekken, aan GO Remarketing schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door GO Remarketing.

11.5. Afnemer vrijwaart GO Remarketing voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Artikel 12 Rechten van intellectuele en industriële eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder in het bijzonder auteurs- en merkenrechten, op het door GO Remarketing in het kader van de Overeenkomst verstrekte GO Remarketing Platform en eventuele andere automatiseringsprogrammatuur en overige informatie, zoals, de voor de dienstverlening door GO Remarketing gebruikte en/of aan Afnemer ter beschikking gestelde handleidingen, standaarden en modellen (bijv. ten behoeve van webpagina’s), alsmede de uit de dienstverlening van GO Remarketing voortkomende werken berusten uitsluitend bij GO Remarketing resp. haar toeleveranciers en worden hierna aangeduid als de in art. 12.1 bedoelde zaken.

12.2. Over kennis, technieken en ideeën, gebruikt, ontwikkeld respectievelijk ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst, zal GO Remarketing vrijelijk mogen beschikken

12.3. Het is Afnemer niet toegestaan de van GO Remarketing ontvangen zaken, als bedoeld in art. 12.1, te (laten) wijzigen of te (laten) verveelvoudigen, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GO Remarketing

12.4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom in de in art. 12.1 bedoelde zaken te verwijzen of daaruit te verwijderen.

12.5. Indien Afnemer constateert dat door derden (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op de in dit artikel genoemde rechten van GO Remarketing, zal Afnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan GO Remarketing. Het is aan GO Remarketing te besluiten of en zo ja op welke wijze tegen inbreuk op bedoelde rechten zal worden opgetreden.

12.6. Indien GO Remarketing besluit tot het nemen van (rechts)maatregelen over te gaan, is Afnemer gehouden GO Remarketing daarbij desgevraagd te ondersteunen, onder meer in de vorm van het geven van informatie.

12.7. Afnemer dient GO Remarketing en/of een door GO Remarketing aangewezen derde te allen tijde toegang te verlenen tot de ruimten van Afnemer waar de in art. 12.1 bedoelde zaken zich bevinden en/of deze worden gebruikt voor inspectie, teneinde zich te kunnen vergewissen van de juiste naleving van de Overeenkomst door Afnemer, ook na afloop van de Overeenkomst.

12.8. GO Remarketing kan dwingende eisen stellen aan Afnemer ter zake van de minimale beveiliging van de in art. 12.1 bedoelde zaken.

Artikel 13 Gegevensverstrekking, licentieverlening en gebruik

13.1. Ter beschikkingstelling door GO Remarketing aan Afnemer van het GO Remarketing Platform op welke wijze ook in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, geschiedt te allen tijde op grond van een niet-exclusieve, door Afnemer niet overdraagbare, gebruikslicentie voor de duur van de Overeenkomst. De licentie wordt uitsluitend verleend voor in de Overeenkomst omschreven toepassing(en) en voor eigen gebruik door Afnemer.

13.2. Het is afnemer niet toegestaan het GO Remarketing Platform voor enig ander doel te gebruiken dan waarvoor die blijkens de in de Overeenkomst omschreven bestemming aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld. Het is Afnemer niet toegestaan diens verbinding met het GO Remarketing Platform of de daartoe van GO Remarketing verkregen gebruikersnaam en/of (toegang)codes over te dragen of ter beschikking te stellen aan derden, op welke wijze ook. Afnemer dient de verkregen code(s) vertrouwelijk te behandelen en deze alleen aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar te maken. Voor schade en kosten ten gevolge van misbruik van deze code(s) is GO Remarketing niet aansprakelijk.

13.3. Het is GO Remarketing toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het GO Remarketing Platform dan wel met het doel de duur van het gebruik of het gebruik zelf te beperken, zoals met Afnemer is overeengekomen. Het is Afnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

13.4. Indien door Afnemer wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, verbeurt Afnemer een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,–, onverminderd de bevoegdheid van GO Remarketing de geleden schade geheel op Afnemer te verhalen.

13.5. Teneinde misbruik van Gegevens te voorkomen en zo nodig te kunnen signaleren alsmede naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacyreglement te kunnen controleren, zijn de door GO Remarketing B.V. ter beschikking gestelde gegevens voorzien van één of meer geheime kenmerken, waaronder controleadressen. Het is Afnemer verboden deze codes en/of adressen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

13.6. Na afloop van de Overeenkomst, om welke reden ook, is Afnemer gehouden alle van GO Remarketing B.V. ontvangen gegevensdragers met daarop Gegevens binnen 14 dagen aan GO Remarketing B.V. te retourneren, alsmede alle overige Gegevens die zich bij Afnemer bevinden van computersystemen en/of gegevensdragers van Afnemer te verwijderen en te vernietigen, zodat Afnemer op geen enkele wijze meer over de Gegevens kan beschikken.

13.7. Indien Afnemer nalaat het bepaalde in lid 4,lid 5 en 6 van deze bepaling tijdig na te leven, verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Afnemer nalatig is aan het aldaar bepaalde te voldoen, onverminderd de bevoegdheid van GO Remarketing B.V. de geleden schade geheel op Afnemer te verhalen.

Artikel 14 Elektronische communicatie

14.1. Indien door partijen elektronische communicatie (bijvoorbeeld email, sms of contact via website) is overeengekomen, geldt de door GO Remarketing opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

14.2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens tegenbewijs door de ontvanger daarvan.

Artikel 15 Duur en einde van de Overeenkomst

15.1. De Overeenkomst heeft een bepaalde duur als omschreven in de Overeenkomst.

15.2. Indien GO Remarketing Gegevens verstrekt aan Afnemer, betrekt GO Remarketing die Gegevens tevens van toeleveranciers. Indien toeleveranciers, om welke reden dan ook, geen gegevens meer aan GO Remarketing verstrekken, is GO Remarketing gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder jegens Afnemer gehouden te zijn enige schade te vergoeden.

15.3. Indien GO Remarketing Afnemers (tevens) toegang verschaft tot een digitaal datanetwerk, is GO Remarketing gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien GO Remarketing, om welke reden dan ook, geen toegang meer heeft tot zo’n datanetwerk, zonder jegens Afnemer gehouden te zijn enige schade te vergoeden.

15.4. GO Remarketing is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen door tussentijdse opzegging indien:

a. Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;
b. aan een van partijen (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, of een van partijen in staat van faillissement wordt verklaard, of een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient, of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
d. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GO Remarketing ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

15.5 De Overeenkomst zal telkens na afloop van de overeengekomen duur met één jaar worden verlengd, tenzij één van partijen minstens drie maanden voor afloop schriftelijk aan de andere partij heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te zullen verlengen.

Artikel 16 Geheimhouding

GO Remarketing en Afnemer zijn verplicht tot algehele geheimhouding ten aanzien van alle informatie, hoe ook verkregen, die betrekking heeft op de inhoud van de Overeenkomst, uitgewisselde informatie en/of stukken en de producten van de andere partij, tenzij het informatie betreft van algemene bekendheid dan wel openbaarmaking berust op een wettelijke plicht.

Artikel 17 Gebruik van persoons- en andere gegevens afkomstig van Afnemer

17.1. Met het aangaan van een Overeenkomst met GO Remarketing geeft Afnemer uitdrukkelijk toestemming aan GO Remarketing de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van Afnemer ontvangen gegevens, waaronder voertuiginformatie en persoonsgegevens ex art. 1 sub a WBP, te registreren en te verwerken, ook na afloop van de Overeenkomst, in de zin van art. 1 sub b WBP voor de navolgende doeleinden:
a) uitvoering van de Overeenkomst;
b) wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
c) het opzetten, beheren en exploiteren van informatiesystemen, waaronder databestanden,met voertuiginformatie en NAW gegevens;

Artikel 18 Overige bepalingen

18.1. Op alle door GO Remarketing gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met inbegrip van RDW-voorwaarden voorzover Afnemer houder is van een RDW-certificaat. Voorzover nodig en voorzover wettelijk toegestaan, wordt de toepasselijkheid van de bepalingen in de titels 1 en 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek op de Overeenkomst met een Afnemer uitgesloten.

18.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

18.3. GO Remarketing is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. De laatste versie is van toepassing. GO Remarketing zal Afnemer van de aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Afnemer GO Remarketing niet binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling dat de Algemene Voorwaarden zijn aangepast heeft bericht de aangepaste voorwaarden te accepteren, wordt Afnemer geacht de aanpassing(en) te hebben geaccepteerd. Indien Afnemer de aanpassing(en) niet accepteert, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst gedeeltelijk, voor wat betreft toekomstige verplichtingen, te ontbinden.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

GO Remarketing Solutions B.V.
Amerikastraat 3
073-8200010
helpdesk@usedcarcontroller.nl

Bel direct

Met een adviseur

BEL MIJ TERUG

Vul je gegevens in en wij nemen snel contact op!

CONTACT FORMULIER

Snel je vraag via onderstaand formulier